Teoria uczenia się Feuersteina (MLE)

Teoria uczenia się to ciekawy koncept, zakładający, że każdy ma szansę zwiększyć swój potencjał intelektualny. Przeczytaj więcej!
Teoria uczenia się Feuersteina (MLE)
Natalia Cobos Serrano

Napisane i zweryfikowane przez pedagog społeczny Natalia Cobos Serrano.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Teoria uczenia się Feuersteina (MLE) opiera się na założeniu, że każdy człowiek może stale rozwijać swój potencjał uczenia się. Przeczytaj nasz artykułu, aby dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat!

Teoria uczenia się Feuersteina

Obecnie wielu ekspertów wciąż bada następujące zagadnienie związane z inteligencją: czy jest ona wrodzona czy też nabyta? Psycholog Reuven Feuerstein opracował bardzo jasną odpowiedź na to pytanie. Chociaż nie omawiał on biologicznej części ludzkiej inteligencji, argumentował, że wszyscy ludzie mają zdolność jej rozwijania u siebie.

Odbywa się to poprzez tak zwane doświadczenie zapośredniczonego uczenia się.

Reuven Feuerstein i uniwersalna modyfikowalność poznawcza

Dziecko przy laptopie

Był on doktorantem psychologii, pochodzącym z Botoşani w Rumunii. W dziedzinie psychologii rozwojowej Feuerstein większość swojego życia poświęcił edukacji i osobom z poważnymi trudnościami w uczeniu się.

Jest autorem wielu genialnych teorii, takich jak strukturalna modyfikowalność poznawcza i doświadczenie zapośredniczonego uczenia się (ang. Mediated Learning Experience – MLE).

Na tej podstawie opracował znane urządzenie do oceny skłonności do uczenia się, a także stworzył modyfikowalne środowiska badawcze.

„Inteligencja nie jest statyczną strukturą, ale otwartym, dynamicznym systemem, który może się rozwijać u ludzi przez całe życie”.

– Dr Reuven Feuerstein –

Czym jest teoria doświadczalna zapośredniczonego uczenia się  (MLE)?

Opierając się na swoich doświadczeniach w pracy z osobami o minimalnym poziomie wykształcenia, Feuerstein doszedł do wniosku, że ich wyniki mogą ostatecznie zmienić się poprzez procesy poznawcze. Innymi słowy, wszyscy ludzie mogą rozwinąć swój potencjał uczenia się.

Następnie, opierając się na tej przesłance, Feuerstein sformułował swoją teorię zapośredniczonego doświadczenia uczenia się  (MLE). MLE odnosi się do jakości interakcji między uczniem a mediatorem, w której mediator wybiera, rozwija i interpretuje proces uczenia się każdego ucznia.

Innymi słowy, edukator pełni rolę mediatora w procesie nauczania (czyli w uproszczeniu uczenia się). Jednak dla Feuersteina sam nadzór i interakcja między uczniem a nauczycielem nie wystarczą, aby zaistniało zapośredniczone doświadczenie uczenia się.

Dlatego odpowiedzialny, czuły, posiadający wiedzę i kompetentny mediator musi być pośrednikiem między uczniem a doświadczeniem uczenia się za pośrednictwem mediatora.

 

Ponadto, zdaniem ekspertki Silvii Ester Orrú, aby doszło do uczenia się o odpowiedniej jakości, mediator musi odejść od pozytywnej intencjonalności. Innymi słowy, wyjść z założenia, że ​​potencjał uczenia się każdego człowieka jest modyfikowalny.

„Wykorzystanie uczenia się za pośrednictwem zapośredniczenia jako sposobu na integrację uczniów z ich środowiskiem polega na transformacji wszystkich bodźców przez nauczyciela, który im nakazuje, w celu ich uporządkowania i zmodyfikowania, aby zapewnić lepsze zrozumienie otaczającego ich wszechświata”.

– Silvia Ester Orrú –

Teoria zapośredniczonego uczenia się Feuersteina (MLE)

Dziecko się uczy

Zalety teorii uczenia się Feuersteina (MLE)

  • Budzi zainteresowanie uczniów aktywnym uczestnictwem w procesie uczenia się.
  • Poprawia naukę uczniów, nawet jeśli zazwyczaj osiągają słabe wyniki.
  • Pomaga regulować i kontrolować zachowanie, ponieważ uczniowie uczą się odzyskiwać wcześniej zdobytą wiedzę, aby spójnie ją wykorzystywać i uzasadniać.
  • Zachęca uczniów do aktywnego i opartego na współpracy udziału poprzez interakcję i motywację sugerowaną przez mediatora.
  • Stwarza psychologiczną indywidualizację i zróżnicowanie każdego ucznia, ponieważ jest on uważany za aktywnego uczestnika procesu uczenia się, zdolnego do myślenia niezależnie od reszty grupy.
  • Pomaga uczniom skupić się na osiągnięciu ich przyszłych celów. Innymi słowy, zapośredniczone doświadczenie uczenia się zachęca do poszukiwania, planowania i osiągania celów u poszczególnych osób.
  • Ta nauka rozwija u uczniów rozbieżne myślenie, a także intelektualną ciekawość i oryginalność.

 

Wreszcie, aby osiągnąć rozwój poznawczy, który Feuerstein ujawnia w swojej teorii zapośredniczonego doświadczenia uczenia się (MLE), nie możemy zapominać o głównej idei tej filozofii edukacyjnej. Mediator musi wierzyć w zdolność uczniów do zmiany, dzięki czemu widzą ich potencjał uczenia się.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Ester, S. (2003). Reueven Feuerstein y la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. Revista de Educación, nº 323, p. 33-54. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España. Recuperado de: https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre332/re3320311443.pdf?documentId=0901e72b81256ae0
  • Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M. y Miller, R. (1980). Instrumental Enrichment: an intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press.
  • Gómez, P. (2013). Teoría de la experiencia del aprendizaje mediado del Dr. Reueven Feuerstein: la importancia del maestro como principal mediador del aprendizaje. Universidad Pedagógica Nacional. México, D.F.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.