Opieka okołoporodowa: poznaj swoje prawa

Opieka okołoporodowa: poznaj swoje prawa

Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia, 2021

Więź łącząca pracowników opieki medycznej i pacjentki wymagające opieki okołoporodowej wiąże się z prawami i zobowiązaniami obu stron. Właśnie dlatego należy znać obecnie obowiązujące prawa, z jakimi wiąże się opieka okołoporodowa, jak również ich przestrzegać.

Pracowników opieki medycznej oraz pacjentki wymagające opieki okołoporodowej łączy mocna więź. Związek przed, podczas i po opiece okołoporodowej wzmacnia się wraz ze znajomością praw i obowiązków każdej ze stron. Czytając dzisiejszy artykuł dowiesz się jakimi prawami rządzi się opieka okołoporodowa.

Zazwyczaj nie oczekujemy nieoczekiwanego w zakresie porodu, jeśli tylko matka jest zdrowa. Jednak poród zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, a wiedza na temat tego, jak działać w sposób zgodny z prawem, stanowi niezbędne narzędzie.

W wielu krajach pozwy położników znajdują się na samym szczycie spraw sądowych. To problem, który wywołuje liczne niepokoje ze względu na poważne konsekwencje, jakie się z nim wiążą.

Wielu lekarzy zdecydowało się porzucić położnictwo, aby skoncentrować się jedynie na ginekologii i uniknąć potencjalnych problemów natury prawnej. Inni z kolei dalej uprawiają swój zawód, starając się wypełniać wszystkie kwestie związane z odpowiedzialnością zawodową.

Istnieje wiele praw, które obowiązują w zakresie opieki okołoporodowej i praw matek oraz ich noworodków. Mogą się one różnić w zależności od kraju, ale zazwyczaj wyróżniamy następujące prawa:

Opieka okołoporodowa i prawa matki

Prywatność

Zarówno prywatność fizyczna, jak i moralna, to wyjątkowe prawo w więzi łączącej pracownika opieki medycznej oraz pacjentkę.

Położna ma dostęp do wszystkich informacji o matce, które znajdują się w jej historii medycznej, a prawo wymaga, aby naruszenie barier fizycznych było zmniejszone do minimum, wraz z zachowaniem całkowitej poufności wszystkich informacji.

Mama z noworodkiem

Prawo do informacji

Pracownicy opieki medycznej muszą komunikować słownie każde działanie, jakie ma zostać przeprowadzone podczas opieki okołoporodowej i wpisywać je do karty pacjenta. Brak komunikacji to zazwyczaj jedna z głównych przyczyn leżących u podstaw pozwów przeciwko lekarzom.

Prawo wymaga udzielania matce jasnych i łatwych do zrozumienia informacji. Zaliczamy do niech powód przeprowadzenia danej procedury medycznej, sposób, w jaki zostanie przeprowadzona, ryzyko z nią związane oraz ewentualne konsekwencje.

Pracownicy opieki medycznej muszą również uszanować prawo matki do braku chęci otrzymywania informacji i zapisać je w karcie pacjenta. Muszą również w odpowiedni sposób regulować komunikację z osobami postronnymi.

Personel medyczny ma obowiązek szanować pragnienia matko odnośnie tego, jakimi informacjami może dzielić się z jej krewnymi.

Prawo do wybrania opieki okołoporodowej

Informacje, które lekarz zapewnia, powinny pozwolić matce dokonać wyboru między dwoma możliwościami klinicznymi lub ich większą liczbą. Kodeks etyczny precyzuje, że każdy członek personelu medycznego musi szanować pragnienia pacjentki.

Matka podejmie decyzję odnośnie najlepszej pozycji, monitoringu, wsparcia emocjonalnego i innych czynników.

Położna nie może podejmować decyzji moralnych ani narzucać swojego punktu widzenia. Kobiety, która nie akceptuje leczenia, nie można wypisać na siłę, póki istnieją alternatywne sposoby leczenia.

Godność matki

Konwencje obowiązujące w większości krajów podkreślają, że dobrobyt danej osoby jest ważniejszy od wszelkich interesów społecznych i naukowych. Szpitale uniwersyteckie mają obowiązek informować pacjentów o wykorzystaniu prognozy, diagnozy i różnych technik podczas nauczania studentów lub w projektach naukowych.

Identyfikacja personelu w opiece okołoporodowej

Kobieta ma prawo poznać i zidentyfikować cały personel medyczny, który będzie obecny podczas porodu. Dotyczy to również kluczowych aspektów, takich jak ich imiona i nazwiska, role, jakie będą pełnić, ich kwalifikacje oraz placówki medyczne, w których pracują.

Skurcze porodowe

Dokumentacja do opieki okołoporodowej

Kompletna historia medyczna, podpisane zgody oraz plan porodu to kluczowe elementy, które można wykorzystać w potencjalnych pozwach. Różne formularze, która posiada każda placówka, mają na celu udzielić pacjentce informacji oraz dać jej możliwość dokonania wyboru spośród różnych dostępnych opcji.

Takie rodzaje dokumentów zawierają informacje dotyczące komunikacji między pacjentem a personelem medycznym. W tych informacjach będą znajdowały się oświadczenia, w których matka potwierdza wypełnienie jej praw, udzielenie jej informacji oraz zaoferowane jej wybory.

Plan porodu spełnia również funkcję dokumentu prawnego, w którym zawarto pragnienia przyszłej matki. W wyjątkowych przypadkach pacjentki mają prawo porównywać i sprawdzać pomysły i propozycje w innych placówkach. Lekarze mają obowiązek dostosować się do życzeń matki i przestrzegać w tej kwestii protokołu medycznego.

Podsumowanie

Każda osoba, która będzie rodziła, ma takie same prawa dotyczące opieki okołoporodowej w publicznych placówkach opieki zdrowotnej, bez względu na swoją rasę, płeć lub status społeczny, moralny, ekonomiczny, ideologiczny, czy polityczny.

To może Cię zainteresować ...
Indukcja porodu: 5 przyczyn medycznych
Jesteś Mamą
Przeczytaj na Jesteś Mamą
Indukcja porodu: 5 przyczyn medycznych

Indukcja porodu jest delikatnym procesem, który polega na sztucznej inicjacji narodzin dziecka. W większości przypadków wynika z powodów medycznych...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • BOE. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Extraído de: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188
  • BOE. Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. Extraido de: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20638

Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.