Nauczanie dobrych wartości w szkole - czy jest ważne?

Nauczanie wartości jest częścią każdego systemu edukacji wysokiej jakości i może dać dzieciom możliwość poznania zasad życia w społeczeństwie, integracji i postawy obywatelskiej
Nauczanie dobrych wartości w szkole - czy jest ważne?
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Nauczanie wartości w systemie oświaty jest niezwykle ważne dla ogólnej edukacji dzieci. Świat musi przekazywać dobre wartości i zasady, aby wychowywać odpowiedzialnych i wyedukowanych obywateli.

Dowiedz się więcej na ten temat!

System wartości jest powiązany z naszymi własnymi doświadczeniami. Może kształtować nasze umysły, zachowania, myśli i uczucia. Wartości są częścią wolnej woli danej osoby. Podobnie, mogą kształtować sposób, w jaki ludzie żyją oraz jak kształtują swoje doświadczenia w kontaktach z innymi.

Istnieją dwa rodzaje wartości: wartości indywidualne i wspólne które dzielimy z innymi. Na przykład, wartości podzielane w społeczeństwie mogą tworzyć kulturę i zachowania, które mogą zmienić całe społeczeństwo.

Główna różnica między wartościami polega jednak na tym, że wartości mogą być etyczne lub moralne.

Niektóre wartości są uniwersalne, takie jak szacunek, tolerancja, życzliwość, pokój, solidarność, wolność, uczciwość i prawość. Można je postrzegać jako zbiór zasad regulujących zachowanie ludzi.

Wartości moralne są częścią społeczeństwa; mogą być kulturowe, religijne lub rodzinne. Przede wszystkim wartości te mogą pomóc w odróżnieniu dobra od zła i mogą być przekazywane w rodzinie przez pokolenia.

Nauczanie systemu wartości

Nauczanie systemu wartości w szkole – znaczenie

Charakterystyka wartości i ich nauczania w szkole

Istnieją definiujące cechy wartości, których należy nauczać w szkole, takie jak:

  • Nauczanie dzieci organizacji życia i kultury osobistej.
  • Inspirowanie do dobrego osądu i poszanowania zasad społecznych.
  • Wybór wartości własnych opiera się na racjonalności, ale także intuicji i uczuciach.
  • Co najważniejsze, wartości są częścią idealnego porządku świata, do którego chcemy dążyć.
  • Wartości są względne. Zależą od czasu, miejsca i danego społeczeństwa.

Edukacja obywatelska i nauczanie moralności w społeczeństwie

Edukacja obywatelska i moralna są związane z systemami społecznymi, w których się znajdują, a także z prawami i obowiązkami jego obywateli.Pomagają definiować zestaw cech i zalet dobrego obywatela.

Najważniejszym, czego należy nauczyć dzieci jest to, aby nie dyskryminować żadnej osoby, bez względu na jej pochodzenie, rasę, płeć czy ideologię. Należy zachęcać dzieci do otwartości, a ich edukacja powinna koncentrować się na szukaniu wspólnych zainteresowań i dzieleniu się, a nie na konfliktach.

Równość płci i równe szanse w życiu

Dostrzeganie różnic jako elementu wzbogacającego rzeczywistość, a nie okazji do dyskryminacji. Skoncentrowanie się na rozróżnieniu między tożsamością seksualną a tożsamością płciową, na tym, jak odróżnić różnice biologiczne u obu płci. Warto uczyć młodych ludzi, że mogą zajmować się różnymi dziedzinami nauki, bez względu na płeć. 

Edukacja ekologiczna

Ma to na celu pomóc  dzieciom być bardziej świadomymi i wrażliwymi na środowisko naturalne i jego potrzeby. Innymi słowy, są to wartości troski i odpowiedzialności, motywujące do dbania o naturę w ich codziennym życiu.

Obejmuje to tworzenie nawyków w zakresie ograniczania, ponownego wykorzystywania i recyklingu odpadów, a także dbanie o oszczędzanie wody i energii elektrycznej.

Nauczanie dzieci

Edukacja zdrowotna

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że zdrowie to „stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub kalectwa”. To więcej niż tylko bycie zdrowym fizycznie.

Edukacja zdrowotna promuje wartości, takie jak zapobieganie chorobom, stosowanie zdrowych i pozytywnych nawyków, takich jak dobre nawyki żywieniowe i regularne ćwiczenia.

Edukacja seksualna

Powinien zapewniać informacje o seksualności człowieka dostosowane do wieku dzieci. To coś więcej niż wartości biologiczne i społeczne. Starszym dzieciom i młodzieży warto wyjaśnić, że ta sfera wykracza poza same funkcje reprodukcyjne, ale dotyczy procesów psychicznych związanych z seksualnością.

Edukacja seksualna musi mówić o odpowiedzialnych praktykach seksualnych, antykoncepcji i chorobach przenoszonych drogą płciową.

Nauczanie wartości przydatnych w przyszłości i dorosłym życiu

Wspólna zabawa

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego

Życie zasługuje na szacunek. Szkoły muszą uczyć dzieci troski i szacunku do pieszych, innych pojazdów czy zwierząt. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa drogowego uczy zasad jazdy, promuje racjonalne użytkowanie samochodów i transportu publicznego.

Edukacja konsumentów

Chodzi o przyjęcie zrównoważonych i świadomych nawyków, a także dobrego osądu przy zakupie i konsumpcji produktów lub usług. Na przykład uczy dzieci wybierania produktów, które mają mniejszy wpływ na naszą planetę.

Szkoły muszą uczyć dzieci, że ich przyszłe zakupy mają wpływ na planetę.Warto też wspomnieć o zasadach sprawiedliwego i legalnego handlu. 

Przedsiębiorczość i pewność siebie uczniów

Chodzi o znalezienie motywacji i możliwość założenia własnego biznesu. Na przykład lekcje dotyczące przedsiębiorczości mogą pomóc dzieciom zidentyfikować ich możliwości, a także sposoby ich wykorzystania. Chodzi o zdrową konkurencyjność, aby rozwijać innowacyjne pomysły i uczyć się kreatywności, elastyczności i intuicyjności.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Delgado, J. (2017, septiembre 5). Los 7 valores más importantes que deben aprender los niños. Recuperado 2 de enero de 2022, de Etapa Infantil website: https://www.etapainfantil.com/valores-importantes-aprender-ninos
  • Grün, A. (2019). De la felicidad en las pequeñas cosas. Editorial Kairós.
  • Tuts, M. y Martínez, L. (2007). Educación en valores y ciudadanía. Propuestas técnicas y didácticas para la formación integral. Editorial Catarata. Madrid.
  • Tuvilla Rayos, J.  (n.d.). La educación en valores y la LOMCE. Recuperado de https://josetuvillarayo.es/files/06_LOMCE_Valores_-definitivo.pdf
  • Revista de educación no extraordinario 2011. Educación, valores y democracia. (s. f.). Ministerio de Educación.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.