Koncepcja Piageta - etapy rozwoju intelektualnego

Koncepcja Piageta - etapy rozwoju intelektualnego
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca, 2018

Jakie są etapy rozwoju poznawczego według Piageta? W poniższym artykule opiszemy etapy zdefiniowane przez Piageta dotyczące ludzkiej możliwości uczenia się.

Termin “poznawczy” odnosi się do wszystkiego, co dotyczy wiedzy. Jednocześnie wiedza odnosi się do informacji nabytych w wyniku uczenia się lub zdobywania doświadczenia. Psycholodzy badają “poznawanie” poprzez analizę mentalnych procedur związanych z wiedzą. Ta dyscyplina znana jest jako psychologia poznawcza. Psychologia poznawcza odnosi się do badania mechanizmów zaangażowanych w tworzenie wiedzy.

Koncepcja Piageta – etapy rozwoju poznawczego dziecka

Rozwój poznawczy jest ważnym obszarem psychologii. W rezultacie psychologowie opracowali różnorodne teorie, które koncentrują się na badaniu procesów myślowych. Teoria rozwoju poznawczego Piageta jest jedną z najważniejszych. Piaget uważał, że ważne jest umożliwienie dzieciom samodzielnego odkrywania, aby mogły się uczyć. Ta eksploracja wpływa na ich rozwój poznawczy.

Ten szwajcarski psycholog uważał również, że dzieci w każdym wieku są w stanie rozwiązywać różne sytuacje i problemy. Piaget opisał również najczęściej popełniane przez nie błędy. Jego obserwacje doprowadziły go do wniosku, że dzieci w tej samej grupie wiekowej popełniają te same błędy. Piaget stwierdził także, że rozwój poznawczy zachodzi w ewoluującej sekwencji.

Określił tę sekwencję jako etapy rozwoju poznawczego. Twierdził, że etapy tego procesu są takie same dla każdego dziecka na świecie. Jednak dokładny wiek, w którym dziecko przechodzi przez poszczególne etapy, może się nieznacznie różnić.

Teoria Piageta dzieli rozwój poznawczy na 4 etapy. Poniżej przyjrzymy się każdemu z nich:

Etap sensomotoryczny

Pierwszym etapem rozwoju poznawczego jest etap czuciowo-ruchowy, który trwa od narodzin do 2 roku życia. Tutaj dzieci uczą się odkrywać i eksperymentować z otaczającymi je przedmiotami. Robią to za pomocą swoich 5 zmysłów i zdolności motorycznych. Te doświadczenia pozwalają im nauczyć się pojęcia określanego jako stałość obiektu.

Przed zapoznaniem się z tą koncepcją dzieci nie rozumieją, że obiekty istnieją nawet wtedy, gdy one nie mogą ich zobaczyć. Dlatego tak łatwo jest bawić się z nimi w “jestem – nie ma mnie” zasłaniając twarz, a następnie w magiczny sposób powracając.

Dziecko bawi się z mamą - etap rozwoju dziecka wg Piageta

Wnioski Piageta

Dziecko zaczyna poznawać otaczający go świat, a wiedza ta posłuży jako fundament do drugiego etapu.

Etap przedoperacyjny

Etap przedoperacyjny zaczyna się u dzieci w wieku około dwóch lat i trwa do 7 roku życia. Charakteryzuje się egocentryzmem, który jest typowy dla dzieci w tym przedziale wiekowym. Ich egocentryczna perspektywa sprawia, że ​​nie są w stanie spojrzeć na siebie z perspektywy innych. Wykazują również brak umiejętności wczucia się w cudze położenie.

Chociaż dzieci w wieku 6 lub 7 lat mogą zacząć wykazywać empatię, egocentryczna myśl dominuje większość tego etapu. Dzieci rozumieją świat z własnej perspektywy. Jednak na tym etapie rozwoju potrafią manifestować swoje zdanie czy posługiwać się symbolami. Innymi słowy, potrafią już mówić i zajmować stanowisko.

Wnioski Piageta

Przejście z etapu sensomotorycznego do etapu przedoperacyjnego następuje poprzez naśladownictwo. Naśladowanie wytwarza obrazy w mózgu dziecka, uruchamiając proces obejmujący naukę mowy.

Konkretny etap operacyjny

Trzeci etap rozwoju poznawczego Piageta rozpoczyna się w wieku 7 lat i trwa do 12 roku życia. Na konkretnym etapie operacyjnym dzieci zaczynają stosować zasady i logikę. Mogą rozwiązywać problemy w bardziej racjonalny i logiczny sposób, ale tylko w odniesieniu do konkretnych obiektów lub zdarzeń.

Dzieci w tym wieku nie są jeszcze w stanie poradzić sobie z abstrakcyjnymi koncepcjami. W rzeczywistości ich myśli koncentrują się na działaniach, które wykonują. Według Piageta dzieci na tym etapie są również zdolne do indukcyjnego rozumowania.

Wnioski Piageta

Ten etap charakteryzuje się stopniowym zmniejszaniem egocentryzmu. Spadek ten wynika z rosnącego zrozumienia przez dziecko kwestii życia w grupie. Wciąż jednak muszą jeszcze rozwinąć abstrakcyjną myśl i rozumowanie.

Dzieci przy laptopie

Formalny etap operacyjny

Ten czwarty etap piagetowskiej teorii rozwoju poznawczego jest formalnym etapem operacyjnym, który rozpoczyna się w wieku około 12 lat. W tym momencie dziecko jest na początku okresu dojrzewania, które doprowadzi je do dorosłości. Dziecko dorastające jest teraz w stanie poradzić sobie z myśleniem abstrakcyjnym. Dlatego teraz jest w stanie stawiać hipotezy.

To, że dziecko jest w stanie postawić hipotezę, oznacza, że ​​nie myśli już tylko w kategoriach rzeczywistości, ale także o pojęciach abstrakcyjnych i wydarzeniach hipotetycznych. Dzieci na tym etapie rozwoju lepiej rozumieją otaczające je środowisko, a także zasadę przyczyny i skutku.

Wnioski Piageta

Po dotarciu do tego etapu zdolność jednostki do rozumowania koncentruje się głównie na sprzeczności z faktami. Jest to okres, w którym dziecko zaczyna rozwijać swoją własną teorię o tym, jak postrzega świat. Chociaż większość dzieci osiąga ten etap, nie wszystkie to robią. Niestety te, które tego nie robią, są często uważane za mniej inteligentne.

Podsumowanie

Są to 4 etapy rozwoju poznawczego według Piageta. Ten słynny psycholog uważał, że cały proces rozwijania inteligencji może być powiązany z procesem stymulacji, który obejmuje 2 zasadnicze aspekty. Są nimi asymilacja i przystosowanie.

I wreszcie, ważne jest, aby rodzice byli świadomi etapów rozwoju poznawczego Piageta. W ten sposób mogą być pewni, że ich dzieci rozwijają się zdrowo, od urodzenia do dorosłości. Świadomość ta pozwoli im również lepiej zrozumieć umiejętności ich dzieci w zależności od ich wieku. Pomaga także w zapewnieniu odpowiednich działań i unikaniu tworzenia nierealistycznych oczekiwań ich dzieci.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Linares, A. (2007). Desarrollo cognitivo: Las teorías de Piaget y de Vygotsky. Col-legi Oficial de Psicólegs de Catalunya.
  • Piaget, J. (1980). Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Creative Commons Attribution-Share Alike.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.